Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Partnerská organizácia, Slovensko

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúci výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce sociálnych vecí a rodiny.

V oblasti sociálnych vecí vykonáva štátnu správu na úseku :

 • štátnych sociálnych dávok
 • sociálnej pomoci
 • poradensko-psychologických služieb
 • sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach:

 • evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie
 • evidencia voľných pracovných miest
 • sprostredkovanie vhodného zamestnania
 • poskytovanie poradenských služieb
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce
 • implementácia aktívnych opatrení na trhu práce
 • zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov
 • prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

 

Domovská strána: upsvar.sk