Erasmus +

Erasmus +

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy
  • a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus. 

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované. 

Decentralizované akcie sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu. Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Pre záujemcov o spoluprácu s krajinami mimo EÚ a ostatnými krajinami programu (tzv. partnerské krajiny) existujú v každej národnej agentúre kontaktné body (International Contact Points) a v partnerských krajinách sú vytvorené Národné kancelárie Erasmus+ (National Erasmus+ Offices). 

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Akékoľvek slovenské verejné, súkromné alebo neziskové organizácie, aktívne zapojené v týchto oblastiach, môžu požiadať o finančné prostriedky z programu za podmienok zverejnených v príslušnej Výzve na podanie žiadostí.
"Program Erasmus+ (2014-2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.

 

Kľúčová akcia 2 (ďalej len KA2) - SPOLUPRÁCA V OBLASTI INOVÁCIE A VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Táto kľúčová akcia podporuje:

  • strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
  • znalostné aliancie,
  • aliancie sektorových zručností,
  • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
  • budovanie kapacít v oblasti mládeže. 

Očakáva sa, že akcie podporené v rámci tejto kľúčovej akcie budú mať pozitívne a dlhotrvajúce účinky na účastnícke organizácie, na systémy politík, v rámci ktorých sa tieto činnosti vytvárajú, a tiež na osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do organizovaných činností. Očakáva sa, že táto kľúčová akcia povedie k vytvoreniu, prenosu a/alebo vykonávaniu inovatívnych postupov na organizačnej, miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

 

Pre viac informácii o projekte ERASMUS+ navštívte: http://www.erasmusplus.sk/