skip_to_navigation skip_to_main_content

Vitajte na webových stránkach

projektu

Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training

SAGA FOR VET

realizovaného na základe
Zmluvy o poskytnutí grantu
na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
č. 2015-1-SK01-KA202-008951

uzatvorenej medzi

Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

združením

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

a

spoločnosťou

Newport Group, a.s..