Education and Training 2020

Education and Training 2020

Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Politika EÚ je navrhnutá tak, aby podporovala vnútroštátnu činnosť a pomáhala riešiť spoločné výzvy, ako sú starnúce spoločnosti, nedostatok zručností pracovnej sily či globálna súťaž. Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je rámec pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

ET 2020 je fórum na výmenu osvedčených postupov, vzájomné vzdelávanie, zhromažďovanie a šírenie informácií a údajov o tom, čo v praxi funguje, ako aj poradenstvo a podporu pre politické reformy.

Na zabezpečenie úspešnej implementácie ET 2020 pracovné skupiny zložené z odborníkov, ktorých nominujú členské štáty, a ďalších zainteresovaných strán, pracujú na vytvorení spoločných nástrojov a politických usmernení na úrovni EÚ.

Financovanie podpory politiky a inovačných projektov je dostupné prostredníctvom programu Erasmus+ pre činnosti, ktoré podporujú učenie a vzdelávanie na všetkých úrovniach a pre všetky vekové skupiny.

V roku 2009 sa prostredníctvom ET 2020 stanovili štyri spoločné ciele EÚ na riešenie výziev v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020:

 • zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility,
 • zlepšiť kvalitu a účinnosť  vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo,
 • posilniť oblasti tvorivosti a inovácií vrátane podnikateľských zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

V oblasti vzdelávania boli na rok 2020 stanovené tieto cieľové kritériá EÚ:

 • najmenej 95 % detí (vo veku od 4 rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky) by sa malo zúčastňovať na predškolskom vzdelávaní,
 • podiel 15-ročných žiakov s nedostatočnými zručnosťami v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %,
 • miera predčasného ukončenia vzdelávania alebo odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov by sa mala znížiť pod 10 %,
 • aspoň 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov by malo mať ukončenú nejakú formu vysokoškolského vzdelávania,
 • najmenej 15 % dospelých by sa malo zúčastňovať na celoživotnom vzdelávaní,
 • minimálne 20 % absolventov vysokoškolského štúdia a 6 % osôb vo veku 18 až 34 rokov s počiatočnou odbornou kvalifikáciou by malo určité obdobie študovať alebo sa zúčastňovať na odbornej príprave v zahraničí,
 • podiel zamestnaných absolventov (vo veku 20 – 34 rokov s ukončeným minimálne vyšším stredoškolským vzdelaním, ktorí ukončili vzdelávanie najneskôr v predchádzajúcich 3 rokoch) by mal byť aspoň 82 %.