Projekt

Projekt

Identifikácia projektu

Číslo projektu
2015-1-SK01-KA202-008951

Názov projektu
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training

Skratka projektu
SAGA for VET

Začiatok projektu
01.09.2015

Koniec projektu
1.09.2017

Oficiálny názov žiadateľa projektu
Newport Group, a.s.

Projektoví partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Slovak Business Agency,

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny,

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich,

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

 

Predstavenie projektu

Celospoločenská diskusia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, reflektuje na nepriaznivú situáciu na trhu práce v Slovenskej republike, kde SR na jednej strane bojuje s vysokou nezamestnanosťou mladých dosahujúcou až 34 %, a na strane druhej slovenské odborné školstvo, stojace pred systémovou prestavbou, nie je schopné vychovávať pracovnú silu v potrebných študijných odboroch, počtoch a kvalite. Náš projekt prináša riešenia široko orientované na MSP nezávislé od systémovej prestavby odborného školstva na Slovensku, schopné priniesť v krátkodobom horizonte výsledky zodpovedajúce aktuálnym potrebám trhu práce, čo je zreteľné už pri výbere aktivít a partnerov projektového konzorcia. Nakoľko reforma odborného školstva prinesie prvé výsledky najskôr v horizonte 3 až 4 rokov, náš projekt pomôže tento časový úsek prekonať formou akreditovaného odborného vzdelávania podľa zákona 568⁄2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré zároveň pomôže zlepšiť situáciu na trhu práce prostredníctvom preškolenia kritickej cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie, a takto preukáže efektivitu týchto riešení vyskúšaných v pilotnej prevádzke.